Цифрлық Қазақстан І Оқушылар әзірлеген жаңа құрылғы

https://24.kz/kz/telepoject/tsifrlyk-kazakhstan/item/321396-tsifrly-aza-stan-i-o-ushylar-zirlegen-zha-a-ryl-y