Цифрлық Қазақстан І 07.06.2019

 

https://24.kz/kz/telepoject/tsifrlyk-kazakhstan/item/320183-tsifrly-aza-stan-i-07-06-2019