Казахстан и Якутия договорились о сотрудничестве в сфере образования

http://ysia.ru/kazahstan-i-yakutiya-dogovorilis-o-sotrudnichestve-v-sfere-obrazovaniya/?fbclid=IwAR2GeFh86I2dG7NSs1HZ07LOkusKimUKRXay5lU366RYVEShLbWblEvBhFk